МОСВ даде минерални находища на Бургас и Приморско за 25 години

Източник:burgasnews
МОСВ даде минерални находища на Бургас и Приморско за 25 години Снимка:burgasnews

Подобни новини


Министър Нона Караджова одобри Списък на находищата на минерални води по Приложение № 2 от Закона за водите, които могат да бъдат предоставени за управление от общините за 25 – годишен срок. За Черноморски района са одобрени само сондажите в Изворище, община Бургас, и Китен, община Приморско. Този в Изворище е с температура 22 градуса. Технически възможният му дебит е 3.5 л/сек. Ресурсът в Китен все още не е оценен и утвърден.  За находищата на минерална вода, без утвърдени експлоатационни ресурси са определени оперативни ресурси.  

Според утвърдените правила, кметът на Община може да поиска находищата посочени в списъка, разположени на територията на общината до 31 януари 2013 г., като същите в 14 дневен срок ще бъдат предоставени на общината с решение на министъра. Преди издаване на разрешителни кметът на общината трябва да възложи оценка и да представи документите за утвърждаване на експлоатационните ресурси от тези находища. Оценката може да бъде възложена и от лицата, искащи да ползват минералната вода, при което същите имат предимство при получаване на правото за ползване и през първите 6 месеца няма да заплащат такса за водовземане или концесионно възнаграждение.
Подадените в периода 01 януари – 15 февруари заявления с искане за ползване на минерална вода ще се изпращат служебно в общината, на която е предоставена минералната вода за издаване на разрешителното за водовземане. Когато в предоставеното находище няма издадени разрешителни от органите по водите, общинският съвет ще определя дали предоставянето за ползване на тези води ще бъде възмездно или безвъзмездно. Общинските съвети ще определят тарифите, а кметовете ще събират таксите за водовземане. Когато има издадени разрешителни от органите по водите, минералната вода ще се предоставя само възмездно при условията на Тарифата за таксите за водовземане, като таксите по тази тарифа и по предоставени от кмета на общината права ще постъпват в съответната община. Ако в 5-годишен срок от предоставяне на минералната вода Общината не е процедирала по усвояване на ресурсите, находището трябва да бъде върнато за управление в съответната Басейнова дирекция.Коментари


Снимки от галерията, съвпадащи се с новината.

Новини от населените места в община ПриморскоОбщина Приморско новиниЕтикети
Популярни етикети

Последни коментари